Outsourcing

Genom att överlåta ansvaret och handhavandet av administrativa funktioner och processer till Time Key kan kunden frigöra resurser, sänka kostnader, åtnjuta ökad flexibilitet och säkerhet samtidigt som det blir enklare att fokusera på kärnverksamheten.

Outsourcing av hårdvaru- & systemdrift

Vårt servicekoncept bygger på att kunden skall kunna anpassa tjänsten utifrån sina unika förutsättningar och önskemål på servicegrad, tillgänglighet och säkerhet.

Tjänsterna levereras till en fast avgift beräknad på omfattning och volym under en fastställd tidsperiod. Kunden kan enkelt budgetera för tjänsten och slipper fundera på investeringar och uppgraderingar i hårdvara, operativsystem, infrastruktur och mjukvara.

Time Keys grundpaket omfattar

Driftsmiljö

 • Dedicerade servrar som bestyckats utifrån kundens specificerade behov/krav.
 • Databas- och applikationsserver, brandvägg, (citrix-servrar).
 • Operativsystem och databashanterare.
 • Redundant internetförbindelse.
 • Klimatanpassad serverhall med temperaturövervakning.
 • Video- och larmövervakad serverhall för skydd mot inbrott, vatten och brand.
 • Separat strömförsörjning och UPS för skydd mot strömavbrott och -spikar.

 

Tjänster

 • Driftsrelaterad support på vardagar mellan 08.00-17.00
 • Installation av nya Time Key releaser i samråd med kunden.
 • Installation av programrättningar och säkerhetspatchar i samråd i med kunden.
 • Daglig backup och lagring av data, rutiner och beredskap för återställande av kundens miljö i händelse av katastrof.
 • Övervakning och kontinuerligt underhåll av server, databas samt operativsystem.
 • Övervakning av kommunikation.
 • Utbyte av hårdvara vid fel i enlighet med supportavtal från hårdvaruleverantörer.
 • Månatliga driftsrapporter till kund.

 

Ovanstående grundpaket kan utökas, i enlighet, med kundspecifika behov.

Fördelar

 • Hög tillgänglighet och driftsäkerhet
 • Inga oförutsedda utgifter
 • Kostnadsbesparingar över tiden
 • Förbättrad leveranskvalitet
 • Minskad administration
 • Inga tunga investeringar/kapitalbindningar i hård- & mjukvara
 • Tillgång till vår specialistkompetens
 • Skalbart tjänsteutbud

 

Funktions- & processoutsourcing

Genom att lägga ut ansvaret och handhavandet av administrativa funktioner och processer utanför den egna verksamheten frigör kunden resurser samtidigt som blir det enklare att fokusera på kärnverksamheten.

Time Keys funktions- och processoutsourcing omfattar förutom hårdvaru- och systemdrift även systemförvaltning/-administration och användarsupport.

Vi avlastar våra kunder genom att vi överta förvaltningsansvaret för Time Key. Våra kunder kan därigenom frigöra tid och resurser till viktigare och mer strategiskt HR-arbete.


Förändringar i lagstiftning, kollektivavtal och organisationsförändringar som är applikationspåverkande blir effektivt hanterade då integrationen mellan drift och funktion helt och hållet sköts av Time Key. Kontaktytorna är minimerade och åtgärderna optimerade.


Applikations- och driftkompetens finns under samma tak och all specialistkompetens samverkar och säkerställer en effektiv systemförvaltning av Time Key. Overheadkostnader för mötesbokningar, resor, jagande av kontaktpersoner och sist men inte minst problemeskalering kan hållas till ett minimum.

 

Systemförvaltning och administration

Tjänsten innebär att vi övertar ansvar och underhåll av systemförvaltningen. Time Key åtar sig ansvaret för att systemet kontinuerligt administreras och konfigureras efter nya och förändrade behov.

 

Integrationsövervakning

Uppdraget omfattar även övervakning och felhantering av integrationer gentemot externa system som t.ex. affärssystem, HR-system, Lönesystem, MPS-system m.m.

 

Användarsupport

Användarsupport kan erbjudas antingen som 1:a nivå alternativt 2:a nivå.

1:a nivån av användarsupport betyder att Time Key tar hand om all support avseende användarfrågor för kundens räkning.


2:a nivå innebär att kunden har en egen interna supportorganisation bestående av utbildade och kunniga superanvändare som tar 1:a supportnivån internt och använder Time Key för support gentemot kundens interna supportorganisation.