Bemanningsplanering & Avvikelsehantering

Time Keys Bemanningsplanering möjliggör effektiv resursplanering/schemaläggning och erbjuder funktionalitet för att på ett enkelt och effektivt sätt:

  • Definiera organisationskrav i termer av antal personer med olika befattningar och kompetenser.
  • Skapa grundbemanning och schemaläggning utifrån definierat organisationskrav.
  • Genomföra större omplanering av resurser exempelvis vid semester, jul m.m.
  • Identifiera och bemanna resursbrister som uppstår i det dagliga arbetet i samband med frånvaro.

 

Bemanningsplanering

Här definieras organisationskrav i termer av befattningar och kompetenser samt nödvändigt antal resurser som behövs för att en grupp (t.ex. avdelning, enhet, team, skift m.m.) skall vara komplett.

Organisationskrav kan definieras unikt och oberoende mellan olika enheter. Grundkrav är ett organisationskrav som skall gälla för en längre period.

Utöver grundkrav kan kompletterande organisationskrav definieras för tidsbegränsade tidsperioder och ersätter grundkravet för den givna perioden. Exempel på perioder som kan vara aktuella för kompletterande organisationskrav är semesterperioder, säsongvariationer eller fluktuationer i orderingång.

När ett organisationskrav är definierat lämnar systemet automatiskt förslag på bemanning för att uppfylla organisationskravet. Bemanningsförslaget kan accepteras i sin helhet alternativt kompletteras/justeras innan färdigställande och schemaläggning.


Avvikelsehantering

I denna delmodul identifieras resursbrister som uppstår i det dagliga arbetet. Anledningen till dessa brister kan vara olika typer av frånvaro eller behov av extra personal utöver definierat organisationskrav.

Dagar med resursbrist flaggas upp och möjliga ersättare presenteras lämplighetsordning med hänsyn tagen till följande krav:

  • Rätt befattning/kompetens
  • Tillgänglig utfyllnadstid
  • Övertidssaldo/övertidstak
  • Arbetstidsregler som t.ex. dygnsvila/veckovila
  • Om en anställd anmält sig som frivillig ersättare


Förutom att vara ett hjälpmedel för arbetsledningen för hantering av dagliga avvikelser/brister är det dessutom ett verktyg för anställda att enkelt kunna anmäla sig tillgängliga för extra arbete.